Pages

Проблеми розвитку малого підприємництва в АР Крим


Регіональне мале підприємництво в Україні в даний час вимагає підтримки з боку держави, для чого потрібно систематизація факторів, що впливають на діяльність суб'єктів господарювання.
Необхідно відзначити, що багато вчених присвятили свої праці аналізу станів та розвитку малого підприємництва.

Дослідження, виконані з метою відображення процесу розвитку малого підприємництва в АР Крим та м. Севастополі регіоні виявили, що в межах АР Крим розвиток малого підприємництва носить нерівномірний характер. Важливим показником розвитку малого підприємництва є кількість підприємств на 10 тис. населення даного регіону - в 2005 році середній показник по АР Крим становив 73 малих підприємства. У Севастополі кількість малих підприємств на 10 тис. населення трохи відрізняється від середнього показника по АР Крим - 69. Цей показник щільності малих підприємств на порядок нижче, ніж в інших країнах. Так, у Франції на 10 тис. населення припадає 350 малих підприємств, в Німеччині - 370, у Великобританії-460, в Японії - 500, в Італії-680, в США - 740.

Про наявність проблем розвитку малого підприємництва в Криму свідчить зміни галузевої структури малого бізнесу. Так, найбільш поширеними видами діяльності за результатами аналізу 2000 року є: оптова та роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги ремонту. Необхідно відзначити, що, незважаючи на зростання загальної кількості малих підприємств по регіону та Севастополю, в галузевому рейтингу за станом на кінець 2005 року, питома вага підприємств торгівлі залишився високим, але суттєво зменшився порівняно з 2000 роком. При цьому питома вага підприємств, що здійснюють операції з нерухомістю та будівництво зросли. Непривабливість виробничої сфери для суб'єктів малого підприємництва, пояснюється, насамперед, складністю організації процесу виробництва, підвищеним ризиком в конкурентній боротьбі з постачальниками імпортних товарів на регіональний ринок, а також у більшості випадків капіталоємністю. Саме тому для суб'єкта малого підприємництва стає невигідною підприємницька діяльність в промислово - виробничої сфері. Це підтвердили і результати проведеного опитування серед суб'єктів малого підприємництва.

Аналізуючи розвиток малого підприємництва не можна не звернутися до показника кількості зайнятих в ньому працівників: відзначено зростання кількості найманих працівників до 2003 року, проте на кінець 2006 року тенденція змінилась значно. Одночасно знизилися ланцюгові темпи приросту і показник у розрахунку на одне підприємство. По м. Севастополю зниження менш значне.

Істотною проблемою для більшості підприємців-початківців, яка була ще й підтверджена результатами опитування, є обмеженість стартового капіталу - зазначили близько 26% опитаних підприємців.

Узагальнюючи, необхідно зробити висновок про недостатньо сприятливих умовах для розвитку малого підприємництва в досліджуваних регіонах, що пов'язано з низьким рівнем розвитку інфраструктури підприємницької діяльності і необхідністю створення простої та зрозумілої всім законодавчої бази, що є суто державним завданням.

Зображення з http://ezarabotok.info/category/blog/